دسته بندی کالا ها
1

سامانه جامع واسطه فروش میترا گیت

English
ورود به حساب ثبت نام
English خروج پیشخوان پرداخت آنلاینپایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت (بازرگانی)

کالا های بیشتر از دسته پروژه های آموزشی و فایل های متنی

یک فایل پایان نامه 79 صفحه ای در فرمت word ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﭼﻘﺪر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ، ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽ و ..... دارﯾﺪ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﭼﻨـﺪ دﮐﻤـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ اﻧﻮاع ﭼﯿﻨﺶ ﻫﺎي آن را ﮔﺰارش ﮐﻨﯿﺪ ، اﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ درﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ( ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺑـﺰرگ ﺑﺎﺷـﺪ ) ﭼﮕﻮﻧـﻪ  ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﺳﻮال را در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ و از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮه ﻫـﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿـﺪ . درك اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ آﻏـﺎز ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ اﺳﺖ...

سفارش این کالا قیمت : 70,000 ریال پیش نمایش کالا
برای ثبت خرید لطفا به حساب کاربری تان وارد شده و یا در سایت ثبت نام نمایید
ورود به حساب     ثبت نام
  • کالای مشابهی برای فروش دارید ؟
    آن را به رایگان و بدون پرداخت هزینه، برای فروش در میتراگیت قرار دهید
  • به دنبال کسب درآمد هستید ؟
    این کالا را در شبکه های مجازی به اشتراک بگذارید و به ازای هر کلیک درآمد کسب کنید
برای ارسال نظر و یا سوال، لطفا ابتدا به حساب کاربری تان وارد شوید

تبلیغ با میترا نت